Absentie en te laat

 

ZIEK. - EN BETERMELDEN VAN EEN LEERLING

Wanneer een leerling de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dienen ouders dit telefonisch (076-5141152) vóór 9.00 uur aan de school te melden. Dit geldt voor elke dag dat een leerling ziek is. Mocht een leerling 2 dagen achter elkaar ziek zijn, dan is het dus de bedoeling dat ook op de 2e ziektedag opnieuw voor 9.00 uur contact met school wordt opgenomen om de leerling ziek te melden. Betermelding is dus niet nodig.

Wanneer een leerling tijdens de schooltijd ziek wordt, meldt de leerling zich bij leerlingloket. De medewerker leerlingloket belt naar de ouders of verzorgers om de komst van de leerling aan te kondigen.  Verzoek aan ouders / verzorgers om even naar school te bellen als de leerling veilig is thuisgekomen.   

DOKTERSBEZOEK / VERLOF AANVRAGEN

Wij vertrouwen erop dat ouders/ verzorgers onder schooltijd geen afspraken maken bij de huisarts, tandarts, orthodontist e.d. als dit niet strikt noodzakelijk is. 

Indien er toch een afspraak nodig is, dient de leerling een briefje met de genoemde afspraak, datum en tijd (van/tot) in te leveren bij leerlingloket.  

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen wegens een bruiloft, jubileum, uitvaart of vakantie dan dient u als ouder /verzorger hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de betreffende afdelingsleider. Dit verzoek dient (indien mogelijk) zes weken vóór aanvang van het verlof ingediend te worden. Een speciaal formulier hiervoor vindt u op deze pagina bij de 'belangrijke documenten'. De betreffende afdelingsleider zal vervolgens contact met u opnemen.  

Als een leerling, om welke reden dan ook, niet mee kan doen met de les LO (gym), moet deze leerling zich aan het begin van de les LO melden bij de docent met een briefje van een ouder/verzorger. De leerling zal echter altijd bij de lessen LO aanwezig moeten zijn tenzij door de betreffende afdelingsleider anders wordt beslist. Als de blessure niet incidenteel is, maar langere tijd zal duren, dient u contact op te nemen met de afdelingsleider om een vervangend traject af te spreken.  

Aan het einde van het schooljaar verwachten we dat iedere leerling tot en met de laatste vrijdag van de laatste week (rapportuitreiking) beschikbaar is voor school. Aanvragen om eerder op vakantie te kunnen gaan, kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd worden, wanneer het hierboven genoemde formulier zes weken van te voren is ingediend bij de afdelingsleider. Alleen wanneer bijzonder verlof verleend is, zal het rapport opgestuurd worden naar huis.     

TE LAAT KOMEN  

Als een leerling te laat op school verschijnt, meldt hij/ zij zich bij leerlingloket. Dit geldt voor alle lesuren! De leerling krijgt van de medewerker leerlingloket een te laat briefje mee, waarmee de leerling toegang krijgt tot de les. Wanneer de leerling geen geldige reden heeft om te laat te komen, dan dient hij/zij zich de daaropvolgende schooldag om 8.00 uur te melden bij leerlingloket. Ook bij ongeoorloofd te laat komen in de overige lesuren dienen leerlingen zich de volgende schooldag om 08.00 uur te melden. In het kader van de leerplichtwet hanteren we het volgende beleid:  

• Leerlingen die vier keer te laat komen: leerlingloket meldt dit bij de mentor en die neemt contact op met ouders / verzorgers.       

• Leerlingen die zes keer te laat komen: leerlingloket stuurt een brief naar huis om de ouders / verzorgers mee te delen dat hun  kind regelmatig te laat is en wat de eventuele consequenties kunnen zijn. De mentor en afdelingsleider worden hierover geïnformeerd.    

• Leerlingen die negen keer te laat komen: leerlingloket doet een melding in DUO en aan leerplicht en stuurt hierover een brief naar ouders. Leerplicht onderneemt een eerste actie.

• Leerlingen die twaalf keer te laat komen: gesprek met leerplicht, waaruit een HALT straf kan voortvloeien. 

• Leerlingen die 15, 20, 25, 30, etc… keer te laat zijn gekomen: De afdelingsleider onderneemt actie richting de leerling en leerplicht.

ZIEK TIJDENS DE TOETSWEEK?

Klik dan hier voor meer informatie.