Overgangsnormen

TOELICHTING

-Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het eindrapport van de leerling, dus van de afgeronde cijfers die aan het einde van het jaar zijn behaald.

-Voor alle leerjaren geldt: een vijf is één tekortpunt; een vier is twee tekortpunten; een drie of lager is drie tekortpunten.

-Op de rapporten in leerjaar 1, 2 en 3 wordt onderscheid gemaakt in twee groepen van vakken. Groep 1 omvat de vakken Nederlands, Engels, wiskunde. Groep 2 omvat de overige vakken. Voor mavo 2 en 3 wordt dit onderscheid niet gemaakt en wordt gekeken naar de resultaten over alle vakken. Voor leerlingen die willen opstromen van mavo 2 naar havo 3 wordt wel weer naar beide groepen van vakken gekeken.

-Voor het eerste leerjaar geldt dat, alleen wanneer is voldaan aan de overgangsnormen voor het hogere niveau directe toelating tot deze afdeling gegarandeerd is. Ook bij alle andere leerlingen wordt echter goed gekeken naar hun mogelijkheden op de langere termijn.

-Het vak rekenen telt mee als een handelingsdeel: om over te kunnen gaan volgt elke leerling de lessen, maakt het huiswerk en doet de toetsen. Het cijfer voor rekenen gaat mee als bijlage bij het rapport, maar telt niet mee voor de overgang.

-Elke leerling die niet aan de overgangsnorm voldoet wordt besproken. Vervolgens wordt er besloten tot bevordering, bevordering op een lager niveau, doubleren op hetzelfde of op een lager niveau of verwijzing naar een ander schooltype.

-Het beleid van de school is erop gericht om leerlingen zo min mogelijk te laten doubleren. Leerlingen mogen niet langer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling doen, ook als een leerling van een andere VO-school op Markenhage instroomt. Leerlingen mogen in principe maximaal 4 jaar over de eerste 3 jaar van het havo en vwo doen. Leerlingen mogen in principe maximaal 5 jaar doen over de mavo.

-Als ouders / verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de docentenvergadering m.b.t. bevordering en determinatie, dan bestaat de mogelijkheid om revisie aan te vragen bij de afdelingsleider. Een verzoek tot revisie wordt alleen in behandeling genomen als er nieuwe informatie omtrent de leerling beschikbaar is en als dit verzoek uiterlijk op 1-7-2019 per email wordt ingediend bij de teamleider.