Toelichting

Toelichting bij de overgangsnormen 2022-2023
• Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het eindrapport van de leerling, dus van de afgeronde cijfers die aan het einde van het jaar zijn behaald.
• Voor alle leerjaren geldt: een vijf is één tekortpunt; een vier is twee tekortpunten; een drie of lager is drie tekortpunten.
• Voor het eerste leerjaar geldt dat, alleen wanneer is voldaan aan de overgangsnormen voor het hogere niveau, directe toelating tot deze afdeling gegarandeerd is. Ook bij leerlingen waarvoor dit niet geldt, wordt echter goed gekeken naar de mogelijkheden op de langere termijn. In leerjaar 1 worden alle leerlingen die gemiddeld minstens een 7,0 staan voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen en die gemiddeld minstens een 7,0 staan voor de overige vakken besproken. Bij een positief advies van de docentenvergadering kan een leerling tot het hogere niveau worden toegelaten. Hierbij wordt gekeken naar toekomstperspectief, inzicht, huiswerkhouding en algemene studiehouding.
• Het vak rekenen telt in leerjaar 1, 2 & 3 mee als een handelingsdeel: om over te kunnen gaan volgt elke leerling de lessen, maakt hij het huiswerk en doet hij de toetsen. Het cijfer voor rekenen gaat mee als bijlage bij het rapport, maar telt niet mee voor de overgang. (Mocht de wetgeving veranderen omtrent het vak rekenen en met terugwerkende kracht gevolgen hebben voor dit schooljaar, dan kan deze norm nog worden aangepast.)
• Elke leerling die niet aan de overgangsnorm voldoet, wordt besproken. Vervolgens wordt er besloten tot bevordering op een lager niveau, doubleren op hetzelfde of op een lager niveau of verwijzing naar een ander schooltype. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan er, op voorstel van de teamleider en mentor, worden besloten tot bevordering naar het volgende leerjaar. De docentenvergadering neemt hierover de beslissing.
• Het beleid van de school is erop gericht om leerlingen zo min mogelijk te laten doubleren. Leerlingen mogen niet langer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling doen, ook als een leerling van een andere VO-school op Markenhage instroomt. Leerlingen mogen in principe maximaal 4 jaar over de eerste 3 jaar van het havo en vwo doen. Leerlingen mogen in principe maximaal 5 jaar doen over de mavo.
• Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de docentenvergadering met betrekking tot bevordering en determinatie, dan bestaat de mogelijkheid om revisie aan te vragen bij de afdelingsleider. Een verzoek tot revisie wordt alleen in behandeling genomen als er nieuwe informatie omtrent de leerling beschikbaar is en als dit verzoek uiterlijk op 19 juli 2023 voor 12.00 uur per e-mail wordt ingediend bij de teamleider.

Klik hier voor de overgangsnormen